Home >> ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ >> ਕਤਰ >> ਪੰਜਾਬ >> ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ >> ਵਪਾਰ >> ਵੀਜ਼ਾ >> ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 'ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 'ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਗਸਤ, 2022 (ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ): ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਤਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲਹਨ?

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਲੌਂਜ/ਵੀਆਈਪੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਐਡਵਾਂਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਵਾਧੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰ - ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ MoH ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਵਾਧੂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ - ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਬਾਹਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੈਸਟ - ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰMoH ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੈਫ਼ਰਲ ਪੱਤਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MoHਗੰਭੀਰ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰ / ਲੈਬ-ਟੈਸਟ / ਮਾਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਨਕਾਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ?

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ QVC ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਅਡਵਾਂਸਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਡਵਾਂਸਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ / ਤਸਦੀਕ / ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫ਼ਰਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ MoH ਕਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ(ਟਾਂ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ +91 44 6133 1333 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ info@qatarmedicalcenter.com/ info.ind@qatarvisacenter.com 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ:
• ਕਤਰ MoHਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਜਿਸ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ, QuantiFERON ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਤਰ MoH ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨ ਲਈ ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ-ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ/ਲੈਬਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ NABL (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਤੇ NABH (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਹੌਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ MoH ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸਿਸਟਮ / ਕਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MoH ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।